Frågor och svar

Vem kan söka till Nya Munken?

Alla är välkomna att söka till oss. Vi har elever från ett stort upptagningsområde och vi vill vara hela stadens skola. Skolan är fristående och ägs av en stiftelse som har som enda syfte att bedriva god utbildning. Allt eventuellt överskott återinvesteras i skolan. Undervisning hos oss omfattas av kommunens skolpeng är helt avgiftsfri.

Vi på Nya Munken strävar efter att varje elev ska känna sig motiverad och trivas. Ämnesnivån är hög, likaså medarbetarnas kompetens. Vi arbetar utifrån läroplanen, långsiktigt och alltid med hänsyn till varje elevs individuella potential. Vi satsar på digital teknik för att underlätta och förnya lärandet, till nytta för både lärare och elever. Det är också viktigt att trivas både i och utanför klassrummet.

Hur går lektionerna till?

På Nya Munken startar alla lektioner på samma sätt. På vår skola innebär det att man hälsar på varandra, samlar in alla mobiler, tydliggör lektionens syfte och mål, innan lektionen startar. I slutet av lektionen hjälps vi också åt att ställa i ordning salen. Vi är övertygade om att en gemensam rutin skapar struktur och bättre arbetsro i lektionssalen.

Hur jobbar ni för att skapa trivsel och trygghet utanför klassrummen?

På Nya Munken har vi en god vuxennärvaro. 

Vi gör flera åtgärder för att det ska vara lugnt och tryggt i våra korridorer, matsalen, på skolgården och andra allmänna utrymmen. Våra lärare går trygghetsjour i våra korridorer på rasterna och och vi har en socialpedagog i våra korridorer som heter Eva-Lena.  Varje morgon står han vid huvudentrén och hälsar våra elever välkomna! Andra uppgifter som han genomför under en dag är att låsa upp skåp till den som glömt nycklar. Hon är också en vuxen att prata med när det behövs, läsa dagens tidning tillsammans med eller vad helst annat som kan behövas. 

Eva-Lena håller ordning och gör våra korridorer lugna och trygga och han finns även i vår matsal under lunchtiden. Våra elever uppskattar Eva-Lena, även när hon är lite sträng och säger ifrån.

Hur stor andel av era lärare är behöriga att undervisa i sina ämnen?

För att sätta betyg är lärarlegitimation ett krav sedan ett antal år tillbaka. Nya Munken är inget undantag. Samtidigt råder brist på utbildade pedagoger och pensionsavgångarna är stora vilket gör att konkurrensen om det bästa lärarna är hård. Vi har en hög andel legitimerade pedagoger och en lärare som saknar lärarlegitimation kan inte vara fast anställd på Nya Munken. Vi ska samtidigt hantera föräldraledigheter, tjänstledighet, sjukskrivningar, pensionsavgångar m.m. som gör att vi i enstaka tillfällen inte kan hitta en lärare som uppfyller legitimationskraven. Vi ställer dock alltid höga krav på kompetens, goda ämneskunskaper och relevant erfarenhet. Det kan t ex vara att anställa en erfaren musiker som musiklärare eller en nyutbildad lärare som har någon del kvar innan hen kan ta ut sin legitimation. En lärare som saknar legitimation har alltid stöd av en legitimerad kollega, så som regler och lagar kräver. Det finns statistik på andelen behöriga pedagoger i varje skolverksamhet hos Skolverket. Du hittar våra siffror här:

Får man ha mobiltelefon på Nya Munken?

I alla klassrum finns ett ”mobildagis” i form av en låda eller ett låsbart skåp. Alla lärare samlar in telefonerna i början av lektionen, enligt våra lektionsrutiner. Bedömer läraren att telefonen sedan ska användas i något moment i undervisningen, kan det vara aktuellt att ha telefonen under lektionstid. I de flesta fall befinner sig mobilen i mobildagiset hela lektionen. Vi är medvetna om att det digitala livet för ungdomar inte bara innehåller positiva aspekter och jobbar med att skapa ett sunt förhållningssätt till tekniken. Vi jobbar med relationer och attityder bland våra elever och eftersom deras liv levs till stor del även digitalt, blir det nödvändigt för oss att ta hänsyn till det. Så ja, man får ha mobiltelefon på Nya Munken, men det är läraren som bestämmer när och hur.

Var kommer namnet Nya Munken ifrån?

Redan 1955 beslutar Linköpings Kommun om att bygga en skola i Johannelund, skolan får namnet Munkhagsskolan och den invigs 25 november 1961. I början av 1990-talet beslutar kommunen att lägga ner skolan.

Renoveringsbehovet bedöms vara för stort. Det blir starten för den fristående skolan Nya Munken, som startar 1992. Redan långt tidigare under tiden som Munkhagsskolan så kallades skolan av elever, lärare och föräldrar bara för ”Munken”. När den fristående skolan skull ges ett namn var det inte så långt till Nya Munken. Idag säger de flesta återigen bara Munken när de talar om skolan. Vi vill vara tydliga med att namnet har sitt ursprung i platsen och inte någon koppling till religion eller ett runt amerikanskt bakverk. Vi står fria från politik och religion. Bilden är tagen i början av 60-talet på den inre skolgården, en plats där eleverna gärna hänger även idag.

Hur stor är idrottshallen?

Idrottshallen mäter 30 x 13 meter (ca 75% av fullstor handbollsplan). Det finns handbollsmål, basketkorgar och innebandymål (stora och små) att låna. Till hallen finns fyra omklädningsrum.

Vilket stöd finns om man har en funktionsnedsättning som kräver anpassningar?

Alla elever ska ges förutsättningar att nå läroplanens och kursplanernas mål. En elev som har svårigheter med skolarbetet har rätt till extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Vi har ett elevhälsoteam som har ansvar för att se till att avgöra stödbehovet och anpassa stöd till varje elev som har behov av särskilda anpassningar. Mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Insatserna kan omfatta såväl medicinska, psykologiska, psykosociala som specialpedagogiska insatser. Till det kommer möjligheter till särskilda läromedel, tekniska stöd, anpassat schema m.m.

Får man önska vem man vill gå i samma klass med?

Nej, vi låter inte eleverna önska klasskompisar. Vi förstår så klart att det kan vara både läskigt och spännande att lämna sin mellanstadieklass, men vår erfarenhet är att vi ska grunda indelningen av klasserna på de överlämningar som görs med alla avlämnande skolor under våren samt specifika behov och förutsättningar som påverkar de pedagogiska förutsättningarna för eleverna. Vi sätter sedan samman klasser baserat på flera olika avvägningar.

Det finns ett stort lärande i att komma till en ny skola, ett helt nytt sammanhang. Vi förstår att det kan kännas som en stor utmaning. Just därför jobbar vi redan från första dagen med att få de nya klasserna att lära känna sin klass, sin skola och sina lärare. Vi kallar det teamutvecklande läsårsstart. Arbetet med att få klassen att bli en trygg grupp slutar inte med skolstarten utan fortsätter under hela tiden på Munken. Genom att fokusera på relationsbyggande, klassgemensamma projekt samt det relationsarbete som pågår varje dag i klassrum och korridorer.

Hur fungerar skolbiblioteksverksamheten?

Nya Munken byggde 2021 ett nytt skolbibliotek. Här finns fysiska böcker i en lugn och ombonad miljö. Eleverna har tillgång till vårt digitala bibliotek via sin chromebook. Nya Munken har alltså både ett digitalt och fysiskt bibliotek att tillgå. Vår fokusbibliotekarie heter Clara.

Kan man få extra hjälp om man tycker något är svårt?

Det är mycket som kan kännas nytt på högstadiet . Man läser fler ämnen än på mellanstadiet och kunskapskraven är högre. Dessutom får man betyg och gymnasiet kommer snabbt närmare. De kan vara skönt att veta att man kan få hjälp – av sina klasskompisar, av lärarna, av mentorerna. Man kan få fler uppgifter, man kan utnyttja extra studietid två gånger per vecka och den tid vi kallar mål-tid. Det finns alltid mer stöd och hjälp att få för den som vill ha det. Krävs det mer stöd och tid än du får i klassrummet kan extra stöd och resurser behövas och efter en utredning av individuellt stödbehov kan vi sätta in specialpedagoger, speciallärare och resurspersoner. På så sätt når nästan alla elever kunskapskraven i högstadiet hos oss.

Vilka elevhälsoresurser finns på Nya Munken?

Vi har organiserat våra hälsoresurser i ett elevhälsoteam. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven och är främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, kurator, psykolog, studie- & yrkesvägledare och specialpedagoger. Även skolläkare är kopplad till elevhälsan. Varje profession inom elevhälsan har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga inom elevhälsan, skolan och utanför skolan.

Läs mer om elevhälsan.

Hur är fördelningen av tjejer och killar bland elverna?

Vi har haft en jämn fördelning under flera år. I oktober 2022 hade Nya Munken 47% tjejer och 53% killar bland eleverna.

Hur är könsfördelningen bland lärarna?

En bra fråga tycker vi. Vår magkänsla var att det var ganska jämnt men nu har vi räknat och det visar sig att det är 42% manliga lärare och 58% kvinnliga, i oktober 2022. Vi strävar efter att tillsätta alla tjänster utifrån kompetens och erfarenhet, men också en jämn könsfördelning. Så här ser resten av organisationen ut i siffror.

Rektor: Kvinna

Biträdande rektor: kvinna

Administrativ chef: kvinna

Utvecklingsledare: två kvinnor (50%) och två män (50%)

Arbetslagsledare: 3 kvinnor (75%) och 1 man (25%)

Mentorer: 28 kvinnor (60%) och 18 män (40%)

Hur stor är personalomsättningen?

Nya Munken har ca 65 pedagoger. Många har varit hos oss i många år. Det är oftast föräldraledigheter som, i nuläget, gör att vi behöver rekrytera in nya medarbetare. Vi är en attraktiv arbetsplats och har sällan svårt att fylla våra vakanser med behöriga sökande, även om det är ett vikariat.

Hur många elever tar ni in i höst?

Vi tar in åtta hela klasser varje läsår. I varje klass går 24 elever. Det blir tillsammans 192 elever per läsår.

Vem kommer in på Nya Munken?

[Informationen har uppdaterats 2023-10-25]

Nya Munken har antagningsregler som varit oförändrade under flera år och i korthet fungerar som beskrivs nedan.

Sökande prioriteras i två steg; 1. Syskonförtur och 2. Närhet till skolan, vilket innebär att vi mäter avståndet fågelvägen mellan skolan och folkbokföringsadressen.

Eftersom du kan göra flera val så är vår rekommendation är att du alltid ska söka det alternativ du helst vill komma in på i första hand.

Vår antagning

 • Först i tur är de som har sökt till Nya Munken i första hand. Vi fyller platserna med elever med syskonförtur och sedan antas sökande utifrån närhet (fågelvägen) mellan hemmet och skolan.
 • I det fall vi inte fyller platserna med förstahandssökande gör vi ett andra intag. Det intaget görs på närhet (fågelvägen) mellan hemmet och skolan, ingen syskonförtur. I detta intag görs intagningen i fallande rangordning (första-, andra-, tredjehandsval osv.)
 • Kommer man in på sitt förstahandsval så försvinner man ur Nya Munkens ”listor” och placeras enligt sitt förstahandsval.

Efter att antagningen är helt färdig i hela kommunen finns möjlighet att ställa sig i vår kö. Erbjudande till kön går löpande ut om det uppstår lediga platser.

Har du fler specifika frågor så är du alltid välkommen att skriva och fråga direkt till Malin Olsson, administrativ chef och ansvarig för antagningsfrågor.

Hur är lärartätheten på Nya Munken?

Det pratas mycket om att antalet vuxna i skola påverkar möjligheten att få hjälp och stöd. Hur är lärartätheten på Nya Munken och hur har den utvecklats över tid? Lärartätheten i olika skolor är öppen data som finns redovisad på Skolverkets hemsida (Siris). För Linköpings kommun kan man se att genomsnittet för lärartäthet i grundskolan totalt är 11,5 elever/lärare. Ser man på olika utförare så varierar lärartätheten en hel del mellan 10 och upptill 15 elever per lärare. På Nya Munken hade vi 11 elever per lärare läsåret 20/21, vilket är nära genomsnittet. Nu är inte lärartäthet det enda som påverkar trygghet och resultat. Arbetssätt, tillgången på legitimerade pedagoger och pedagogiken i sig påverkar resultatet mycket. Nedan kan du se hur lärartätheten utvecklats på Nya Munken de senaste åren.

Graf som visar lärartäthet på Nya Munken tom 2021

 

Hur gör man för att söka till Nya Munken?

Ansökan görs via Linköpings kommuns hemsida www.linkoping.se.

Information skickas hem från kommunen i december. Inloggning på hemsidan där du väljer högstadieskola sker med e-legitimation. Saknar du e-legitimation kan du få hjälp av kommunens medborgarkontor.

Använd webbtjänsten ”Önskemål om skola”. Skolplaceringen finns tillgänglig på webben från mitten av mars.

Har du specifika frågor om ansökan eller om Nya Munken är du välkommen att höra av dig direkt till oss. Ring eller maila Malin Olsson, 013- 32 99 75, malin.olsson@nyamunken.se

Hur många elever går det på Nya Munken?

Nya Munken har åtta parallella klasser i varje årskull med 24 elever per klass. På Nya Munken finns ca 80 medarbetare och ca 570 elever. Vi har en hög andel legitimerade pedagoger. Utöver våra lärare har vi exempelvis skolsköterskor, kurator, kockar, specialpedagog, skolledning och annan servicepersonal.

Vad betyder det att Nya Munken är en fristående skola?

Att Nya Munken är fristående betyder att skolan är helt fristående från kommunen och från politiska och religiösa organisationer. Nya Munken var när skolan öppnade 1993 en av landets första friskolor.

Nya Munken ägs till största delen av en ägarstiftelse som har som enda syfte att driva utbildning av hög kvalitet. Skolan drivs som ett aktiebolag (Nya Munken AB). Bolaget är icke vinstutdelande, vilket innebär att allt eventuellt överskott återinvesteras i skolverksamheten. Våra räkenskaper är offentlig handling och du hittar dem bland annat på allabolag.se.

Har Nya Munken någon profilutbildning?

Nya Munken har valt att inte satsa resurser på olika typer av profilutbildningar. Vi har istället valt att sätta utvecklingsresurser på att ge alla elever bättre möjligheter att utvecklas. Vi har under läsåret 2023/24 tre övergripande utvecklingsområden:

 • Språkutveckling i alla ämnen, för att stärka elevernas språkliga kompetens
 • Kooperativa metoder
 • Digitalisering
 • Positivt Beteendestöd (PBS)

Språkutveckling är ett projekt som pågått under flera år. Du kan läsa mer om vad andra skrivit om vårt projekt:

Corren
Skolvärlden

Vem är ansvarig för att utbildningen har hög kvalité och att skolan följer lagar och regler?

Nya Munkens styrelse är ansvarig för att skolverksamheten lever upp till alla regler och krav som ställs på skolverksamhet i skollagen, läroplanen och övriga styrdokument. Skolan står precis som alla andra skolor under tillsyn av Skolinspektionen. Tillsynen utövas genom tillsynsbesök vid skolan. Den senaste tillsynen gjordes våren 2017, utan anmärkning och protokollet finns på Skolverkets hemsida.

Hur är studieresultaten hos elever på Nya Munken?

[Uppdaterat med ny statistik för läsåret 21/22. Föregående läsårs siffror inom parantes]

Våra elever når goda studieresultat. Nya Munkens avgångselever 180 st (185) hade under förra läsåret:

 • Högt genomsnittligt meritvärde, 237 poäng (242). Den genomsnittliga meritpoängen bland alla Linköpings skolor är 230 (235)
 • En sjättedel av avgångseleverna nådde över 300 meritpoäng, vilket är mycket högt
 • 83% (87) av avgångseleverna som hade godkända betyg i alla ämnen (betyg E eller högre)
 • 95% (95) av eleverna som hade behörighet till gymnasiet och alla som ville erbjöds en gymnasieplats

Alla skolor måste rapporterar sina resultat varje år till Skolverket som samlar dem i sin databas, Siris, där kan du själv hitta mer statistik. Vi på Nya Munken tycker det är viktigt att tydligt publicera statistik, därför gör vi det på våra hemsidor, så att den är lätt tillgänglig för den som är intresserade av våra resultat.

Hur väl förberedd blir man för gymnasiet?

Precis som alla skolor så följer vi läroplanen. Där framgår tydligt vilka kunskapsmål som gäller för högstadiet. Våra pedagoger är legitimerade och har en stor samlad erfarenhet av att undervisa. Den som behöver lite extra hjälp eller anpassning ska alltid få det. Vi har resurser för olika behov från anpassade läromedel till specialpedagog. Sammantaget ger det goda förutsättningar för att ge alla elever förutsättningar för att skaffa sig goda förkunskaper inför fortsatt utbildning.

Under våren 2018 genomförde Nya Munken en intervjuundersökning där skolledningspersonal och ämneslärare tillfrågades om hur grundkunskaperna hos elever från Nya Munken stod sig jämfört med genomsnittet.

Svaret blev att Nya Munkens elever har betydligt bättre grundkunskaper än genomsnittet av högstadieeleverna som börjar gymnasiet (Pejling genomförd av Identx 2018).

Får man busskort om man bor långt från skolan?

Nya Munken har samma regler som kommunen. Då gäller:

För att en elev i Linköpings kommun ska vara berättigad till skolskjuts eller elevresor ska väglängden från hemadressen till skolan vara 4km (årskurs 7-9). Med väglängd menas den kortaste användbara väg som eleven kan gå eller cykla från hemadressen till skolan enligt kommunlantmäteriets mätning. Se vidare på kommunens hemsida.

Du som är vårdnadshavare ansöker om busskort på kommunens hemsida. Kommunen administrerar sedan busskorten hem till er.

Hur jobbar ni med digitala läromedel?

Ämneslagen beslutar tillsammans vilka läromedel, både analoga och digitala som ska användas i undervisningen. Vi har satsat mycket de senaste åren på att utbilda alla våra medarbetare, uppdatera våra system och utrusta lärare och elever med utrustning och programvara för att kunna utnyttja alla möjligheter som digitaliseringen i skolan ger. Från och med höstterminen 2018 har Alla elever har tillgång till en personlig Chromebook och vi arbetar i Google Suites for Education (GSE). Till det kommer vårt digitala bibliotek samt olika digitala läromedel som beslutas av ämneslärare.

Hur är skolmaten på Nya Munken?

Vi har valt att laga all mat på plats i vårt eget kök och har egna kockar. Vi får mycket positiva kommentarer om maten och restaurangen har också externa gäster som äter hos oss dagligen. Flera av våra pedagoger gör arbetspass i matsalen och många medarbetare äter lunch tillsammans med eleverna. Vi satsar på god, vällagad och varierad kost. Specialkost lagas efter överenskommelse. Vill man som vårdnadshavare göra ett besök och äta i skolmatsalen, så går det ofta bra. Fråga först och betala sedan med Swish.

Hur jobbar ni för att alla ska känna sig trygga i skolan?

Alla har rätt att känna sig välkomna och trygga i skolan. För att det ska fungera i praktiken krävs både förebyggande och löpande insatser på olika sätt av alla medarbetare. Vi har uppdaterade och levande styrdokument och genomför utbildning vid behov. I vårt dagliga arbete agerar vi förebyggande och agerar när vi uppfattar kränkningar eller andra situationer. Alla kränkningar rapporteras, utreds och åtgärder genomförs. Allt dokumenteras och rapporteras till styrelsen systematiskt. Skolan har också ett trygghetsteam där skolledning, medarbetare, resursteam och elevhälsan finns representerade. Teamet har resurser att agera och följa upp. Vi följer upp trygghet och lugn genom elevenkäter och medarbetarundersökningar. Vi upplever överlag Nya Munken som en lugn och trygg skola. Du är alltid välkommen att besöka oss och känna efter själv.

Ställ din fråga

Här kan du ställa öppna frågor till oss på Nya Munken, frågorna besvaras av medarbetare, elever och skolledning på Nya Munken. Räkna med att det kan ta någon dag att få ett svar, vid brådskande eller personliga frågor ring eller maila till oss. Vi värnar om din integritet och följer gällande dataskyddslagstiftning. Vi kommer inte att publicera personuppgifter i svaren. När du ställer en fråga genom detta formulär samtycker du samtidigt till att frågan och svaret publiceras i våra digitala medier. Välkommen med dina frågor!