Frågor och svar

Vem kan söka till Nya Munken?

Alla är välkomna att söka till oss. Vi har elever från ett stort upptagningsområde och vi vill vara hela stadens skola. Skolan är fristående och ägs av en stiftelse som har som enda syfte att bedriva god utbildning. Allt eventuellt överskott återinvesteras i skolan. Undervisning hos oss omfattas av kommunens skolpeng är helt avgiftsfri.

Vi på Nya Munken strävar efter att varje elev ska känna sig motiverad och trivas. Ämnesnivån är hög, likaså medarbetarnas kompetens. Vi arbetar utifrån läroplanen, långsiktigt och alltid med hänsyn till varje elevs individuella potential. Vi satsar på digital teknik för att underlätta och förnya lärandet, till nytta för både lärare och elever. Det är också viktigt att trivas både i och utanför klassrummet.

Hur är lärartätheten på Nya Munken?

Det pratas mycket om att antalet vuxna i skola påverkar möjligheten att få hjälp och stöd. Hur är lärartätheten på Nya Munken och hur har den utvecklats över tid? Lärartätheten i olika skolor är öppen data som finns redovisad på Skolverkets hemsida (Siris). För Linköpings kommun kan man se att genomsnittet för lärartäthet i grundskolan totalt är 11,5 elever/lärare. Ser man på olika utförare så varierar lärartätheten en hel del mellan 10 och upptill 15 elever per lärare. På Nya Munken hade vi 11,3 elever per lärare läsåret 18/19, vilket är nära genomsnittet. Nu är inte lärartäthet det enda som påverkar trygghet och resultat. Arbetssätt, tillgången på legitimerade pedagoger och pedagogiken i sig påverkar resultatet mycket. Nedan kan du se hur lärartätheten utvecklats på Nya Munken de senaste åren.

 

Vem kommer in på Nya Munken?

Nya Munken har antagningsregler som varit oförändrade under flera år och i korthet fungerar de så här.

Intagning sker i två steg; 1. Syskonförtur och 2. Närhet till skolan, vilket innebär att vi mäter avståndet fågelvägen mellan skolan och folkbokföringsadressen. (Vill du ändra närhet till absolut närhet så går det naturligtvis bra.)

Eftersom du kan göra flera val så är vår rekommendation är att du alltid ska söka det alternativ du helst vill komma in på i första hand. Söker man Nya Munken i andra hand och inte kommer in på sitt förstahandsval, så behandlas man på samma sätt som om man sökt Nya Munken i första hand. Kommer man däremot in på sitt förstahandsval så försvinner man ur Nya Munkens ”listor” och placeras enligt sitt första handsval.

Har du fler specifika frågor så är du alltid välkommen att skriva och fråga direkt till Marie Rittmalm, biträdande rektor

Hur gör man för att söka till Nya Munken?

Ansökan görs via Linköpings kommuns hemsida www.linkoping.se.

Information skickas hem från kommunen i december 2020. Inloggning på hemsidan där du väljer högstadieskola sker med e-legitimation. Saknar du e-legitimation kan du få hjälp av kommunens medborgarkontor.

Webbtjänsten ”Önskemål om skola” är öppen mellan 11 januari och 22 januari. Skolplaceringen finns tillgänglig på webben från mitten av mars.

Har du specifika frågor om ansökan eller om Nya Munken är du välkommen att höra av dig direkt till oss. Ring eller maila Marie Rittmalm, 013- 329 22 55, marie.rittmalm@nyamunken.se

Hur många elever går det på Nya Munken?

Nya Munken har åtta parallella klasser i varje årskull med 24 elever per klass. På Nya Munken finns ca 80 medarbetare och ca 570 elever. Vi har en hög andel legitimerade pedagoger. Utöver våra lärare har vi exempelvis skolsköterskor, kurator, kockar, specialpedagog, skolledning och annan servicepersonal.

Vad betyder det att Nya Munken är en fristående skola?

Att Nya Munken är fristående betyder att skolan är helt fristående från kommunen och från politiska och religiösa organisationer. Nya Munken var när skolan öppnade 1993 en av landets första friskolor.

Nya Munken ägs till största delen av en ägarstiftelse som har som enda syfte att driva utbildning av hög kvalitet. Skolan drivs som ett aktiebolag (Nya Munken AB). Bolaget är icke vinstutdelande, vilket innebär att allt eventuellt överskott återinvesteras i skolverksamheten. Våra räkenskaper är offentlig handling och du hittar dem bland annat på allabolag.se.

Har Nya Munken någon profilutbildning?

Nya Munken har valt att inte satsa resurser på olika typer av profilutbildningar. Vi har istället valt att sätta utvecklingsresurser på att ge alla elever bättre möjligheter att utvecklas. Vi har under läsåret 2018/19 tre övergripande utvecklingsområden:

  • Språkutveckling i alla ämnen, för att stärka elevernas språkliga kompetens
  • Matematik och naturvetenskap
  • Digitalisering

Språkutveckling är ett projekt som pågått under flera år. Du kan läsa mer om vad andra skrivit om vårt projekt:

Corren
Skolvärlden

Vem är ansvarig för att utbildningen har hög kvalité och att skolan följer lagar och regler?

Nya Munkens styrelse är ansvarig för att skolverksamheten lever upp till alla regler och krav som ställs på skolverksamhet i skollagen, läroplanen och övriga styrdokument. Skolan står precis som alla andra skolor under tillsyn av Skolinspektionen. Tillsynen utövas genom tillsynsbesök vid skolan. Den senaste tillsynen gjordes våren 2017, utan anmärkning och protokollet finns på Skolverkets hemsida.

Hur är studieresultaten hos elever på Nya Munken?

[Uppdaterat med ny statistik för läsåret 19/20. Föregående läsårs siffror inom parantes]

Våra elever når goda studieresultat. Nya Munkens avgångselever 185 st (179) hade under förra läsåret:

  • Högt genomsnittligt meritvärde, 245 poäng (254) kommunens genomsnittspoäng har inte publicerats, 2019 var det genomsnittliga värdet 230 poäng.
  • En sjättedel av avgångseleverna nådde över 300 meritpoäng, vilket är mycket högt
  • 87% (94) av avgångseleverna som hade godkända betyg i alla ämnen (betyg E eller högre)
  • 94% (96) av eleverna som hade behörighet till gymnasiet och alla som ville erbjöds en gymnasieplats

Fram till 2019 var alla skolor ålagda att rapporterar sina resultat varje år till Skolverket som samlar dem i sin databas, Siris, där kan du själv hitta mer statistik. Under 2020 kom ett domstolsbeslut och Skolverket hävdar att det statistik om elever och betyg inte är offentlig handling utan ska omfattas av affärssekretess. Vi på Nya Munken tycker detta är fel och kommer att fortsätta publicera statistiken på våra hemsidor, så att den är tillgänglig för den som är intresserade av våra resultat.

Hur väl förberedd blir man för gymnasiet?

Precis som alla skolor så följer vi läroplanen som heter LGR11. Där framgår tydligt vilka kunskapsmål som gäller för högstadiet. Våra pedagoger är legitimerade och har en stor samlad erfarenhet av att undervisa. Den som behöver lite extra hjälp eller anpassning ska alltid få det. Vi har resurser för olika behov från anpassade läromedel till specialpedagog. Sammantaget ger det goda förutsättningar för att ge alla elever förutsättningar för att skaffa sig goda förkunskaper inför fortsatt utbildning.

Under våren 2018 genomförde Nya Munken en intervjuundersökning där skolledningspersonal och ämneslärare tillfrågades om hur grundkunskaperna hos elever från Nya Munken stod sig jämfört med genomsnittet.

Svaret blev att Nya Munkens elever har betydligt bättre grundkunskaper än genomsnittet av högstadieeleverna som börjar gymnasiet (Pejling genomförd av Identx 2018).

Får man busskort om man bor långt från skolan?

Nya Munken har samma regler som kommunen. Då gäller:

För att en elev i Linköpings kommun ska vara berättigad till skolskjuts eller elevresor ska väglängden från hemadressen till skolan vara 4km (årskurs 7-9). Med väglängd menas den kortaste användbara väg som eleven kan gå eller cykla från hemadressen till skolan enligt kommunlantmäteriets mätning. Se vidare på kommunens hemsida.

Vi hjälper våra elever som har längre resväg än 4 km att söka busskort. Vid frågor, kontakta oss så hjälper vi dig.

Hur jobbar ni med digitala läromedel?

Vi har satsat mycket de senaste åren på att utbilda alla våra medarbetare, uppdatera våra system och utrusta lärare och elever med utrustning och programvara för att kunna utnyttja alla möjligheter som digitaliseringen i skolan ger. Från och med höstterminen 2018 har alla elever tillgång till en personlig Chromebook och vi arbetar i Google Suites for Education (GSE). Till det kommer olika digitala läromedel som besluta av ämneslärarna.

Hur är skolmaten på Nya Munken?

Vi har valt att laga all mat på plats i vårt eget kök och har egna kockar. Vi får mycket positiva kommentarer om maten och restaurangen har också externa gäster som äter hos oss dagligen. Flera av våra pedagoger gör arbetspass i matsalen och många medarbetare äter lunch tillsammans med eleverna. Vi satsar på god, vällagad och varierad kost. Specialkost lagas efter överenskommelse.

Hur jobbar ni för att alla ska känna sig trygga i skolan?

Alla har rätt att känna sig välkomna och trygga i skolan. För att det ska fungera i praktiken krävs både förebyggande och löpande insatser på olika sätt av alla medarbetare. Vi har uppdaterade och levande styrdokument och genomför utbildning vid behov. I vårt dagliga arbete agerar vi förebyggande och agerar när vi uppfattar kränkningar eller andra situationer. Alla kränkningar rapporteras, utreds och åtgärder genomförs. Allt dokumenteras och rapporteras till styrelsen systematiskt. Skolan har också ett trygghetsteam där skolledning, medarbetare, resursteam och elevhälsan finns representerade. Teamet har resurser att agera och följa upp. Vi följer upp trygghet och lugn genom elevenkäter och medarbetarundersökningar. Vi upplever överlag Nya Munken som en lugn och trygg skola. Du är alltid välkommen att besöka oss och känna efter själv.

Ställ din fråga

Här kan du ställa öppna frågor till oss på Nya Munken, frågorna besvaras av medarbetare, elever och skolledning på Nya Munken. Räkna med att det kan ta någon dag att få ett svar, vid brådskande eller personliga frågor ring eller maila till oss. Vi värnar om din integritet och följer gällande dataskyddslagstiftning. Vi kommer inte att publicera personuppgifter i svaren. När du ställer en fråga genom detta formulär samtycker du samtidigt till att frågan och svaret publiceras i våra digitala medier. Välkommen med dina frågor!