Frågor och svar

Vem kan söka till Nya Munken?

Alla är välkomna att söka till oss. Vi har elever från ett stort upptagningsområde och vi vill vara hela stadens skola. Skolan är fristående och ägs av en stiftelse som har som enda syfte att bedriva god utbildning. Allt eventuellt överskott återinvesteras i skolan. Undervisning hos oss omfattas av kommunens skolpeng är helt avgiftsfri.

Vi på Nya Munken strävar efter att varje elev ska känna sig motiverad och trivas. Ämnesnivån är hög, likaså medarbetarnas kompetens. Vi arbetar utifrån läroplanen, långsiktigt och alltid med hänsyn till varje elevs individuella potential. Vi satsar på digital teknik för att underlätta och förnya lärandet, till nytta för både lärare och elever. Det är också viktigt att trivas både i och utanför klassrummet.

Hur är lärartätheten på Nya Munken?

Det pratas mycket om att antalet vuxna i skola påverkar möjligheten att få hjälp och stöd. Hur är lärartätheten på Nya Munken och hur har den utvecklats över tid? Lärartätheten i olika skolor är öppen data som finns redovisad på Skolverkets hemsida (Siris). För Linköpings kommun kan man se att genomsnittet för lärartäthet i grundskolan totalt är 11,5 elever/lärare. Ser man på olika utförare så varierar lärartätheten en hel del mellan 10 och upptill 15 elever per lärare. På Nya Munken hade vi 11,3 elever per lärare läsåret 18/19, vilket är nära genomsnittet. Nu är inte lärartäthet det enda som påverkar trygghet och resultat. Arbetssätt, tillgången på legitimerade pedagoger och pedagogiken i sig påverkar resultatet mycket. Nedan kan du se hur lärartätheten utvecklats på Nya Munken de senaste åren.

 

Vem kommer in på Nya Munken?

Nya Munken har antagningsregler som varit oförändrade under flera år och i korthet fungerar de så här.

Intagning sker i två steg; 1. Syskonförtur och 2. Närhet till skolan, vilket innebär att vi mäter avståndet fågelvägen mellan skolan och folkbokföringsadressen. (Vill du ändra närhet till absolut närhet så går det naturligtvis bra.)

Eftersom du kan göra flera val så är vår rekommendation är att du alltid ska söka det alternativ du helst vill komma in på i första hand. Söker man Nya Munken i andra hand och inte kommer in på sitt förstahandsval, så behandlas man på samma sätt som om man sökt Nya Munken i första hand. Kommer man däremot in på sitt förstahandsval så försvinner man ur Nya Munkens ”listor” och placeras enligt sitt första handsval.

Har du fler specifika frågor så är du alltid välkommen att skriva och fråga direkt till Marie Rittmalm, biträdande rektor

Hur många elever tar ni in i höst?

Vi tar in åtta hela klasser varje läsår. I varje klass går 24 elever. Det blir tillsammans 192 elever per läsår.

Hur stor är personalomsättningen?

Nya Munken har ca 65 pedagoger. Många har varit hos oss i många år. Under ett par år har vi haft många pensionsavgångar vilket har gjort att vi behövt fylla på med nya lärare. Nu är det lite fler föräldraledigheter, vilket gör att vi behöver rekrytera in nya medarbetare. Vi är en attraktiv arbetsplats och har sällan svårt att fylla våra vakanser med behöriga sökande, även om det är ett vikariat. De senaste åren har vi sökt mellan 3-5 nya pedagoger varje år.

Hur är könsfördelningen bland lärarna?

En bra fråga tycker vi. Vår magkänsla var att det var ganska jämnt men nu har vi räknat och det visar sig att det är 40% manliga lärare och 60% kvinnliga, i december 2020. Vi strävar efter att tillsätta alla tjänster utifrån kompetens och erfarenhet, men också en jämn könsfördelning. Sä här ser resten av organisationen ut i siffror.

Rektor: Man

Biträdande rektorer: 2 kvinnor

Utvecklingsledare: 4 kvinnor (80%) och en man (20%)

Arbetslagsledare: 3 kvinnor (60%) och 2 män (40%)

Mentorer: 28 kvinnor (56%) och 22 män (44%)

Hur är fördelningen av tjejer och killar bland elverna?

Vi har haft en jämn fördelning under flera år. I oktober 2019 hade Nya Munken 53% tjejer och 47% killar bland eleverna.

Vilka elevhälsoresurser finns på Nya Munken?

Vi har organiserat våra hälsoresurser i ett elevhälsoteam. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven och är främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, kurator, psykolog, studie- & yrkesvägledare och specialpedagoger. Även skolläkare är kopplad till elevhälsan. Varje profession inom elevhälsan har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga inom elevhälsan, skolan och utanför skolan.

Läs mer om elevhälsan.

Kan man få extra hjälp om man tycker något är svårt?

Det är mycket som kan kännas nytt på högstadiet . Man läser fler ämnen än på mellanstadiet och kunskapskraven är högre. Dessutom får man betyg och gymnasiet kommer snabbt närmare. De kan vara skönt att veta att man kan få hjälp – av sina klasskompisar, av lärarna, av mentorerna. Man kan få fler uppgifter, man kan utnyttja sin mål-tid, man kan delta i extra undervisningstillfällen. Det finns alltid mer stöd och hjälp att få för den som vill ha det. Krävs det mer stöd och tid än du får i klassrummet kan extra stöd och resurser behövas och efter en utredning av individuellt stödbehov kan vi sätta in specialpedagoger, speciallärare och resurspersoner. På så sätt når nästan alla elever kunskapskraven i högstadiet hos oss.

Hur fungerar skolbiblioteksverksamheten?

Nya Munken har ett samarbetsavtal med områdesbiblioteket i Johannelund, sedan många år. Skolbibliotekets böcker finns på områdesbiblioteket och extra bibliotekarieresurser finns för att stödja eleverna. För denna tjänst betalar Nya Munken enligt avtal. Till det finns klassuppsättningar av böcker för olika ämnesprojekt, primärt i språkämnen.

Får man önska vem man vill gå i samma klass med?

Nej, vi låter inte eleverna önska klasskompisar. Vi förstår så klart att det kan vara både läskigt och spännande att lämna sin mellanstadieklass, men vår erfarenhet är att vi ska grunda indelningen av klasserna på de överlämningar som görs med alla avlämnande skolor under våren samt specifika behov och förutsättningar som påverkar de pedagogiska förutsättningarna för eleverna. Vi sätter sedan samman klasser baserat på flera olika avvägningar.

Det finns ett stort lärande i att komma till en ny skola, ett helt nytt sammanhang. Vi förstår att det kan kännas som en stor utmaning. Just därför jobbar vi redan från första dagen med att få de nya klasserna att lära känna sin klass, sin skola och sina lärare. Vi kallar det teambyggande läsårsstart. Arbetet med att få klassen att bli en trygg grupp slutar inte med skolstarten utan fortsätter under hela tiden på Munken. Genom att fokusera på relationsbyggande, klassgemensamma projekt samt det relationsarbete som pågår varje dag i klassrum och korridorer.

Vilket stöd finns om man har en funktionsnedsättning som kräver anpassningar?

Alla elever ska ges förutsättningar att nå läroplanens och kursplanernas mål. En elev som har svårigheter med skolarbetet har rätt till extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Vi har ett elevhälsoteam som har ansvar för att se till att avgöra stödbehovet och anpassa stöd till varje elev som har behov av särskilda anpassningar. Mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Insatserna kan omfatta såväl medicinska, psykologiska, psykosociala som specialpedagogiska insatser. Till det kommer möjligheter till särskilda läromedel, tekniska stöd, anpassat schema m.m.

Hur stor är idrottshallen?

Idrottshallen mäter 30 x 13 meter (ca 75% av fullstor handbollsplan). Det finns handbollsmål, basketkorgar och innebandymål (stora och små) att låna. Till hallen finns fyra omklädningsrum.

Var kommer namnet Nya Munken ifrån?

Redan 1955 beslutar Linköpings Kommun om att bygga en skola i Johannelund, skolan får namnet Munkhagsskolan och den invigs 25 november 1961. I början av 1990-talet beslutar kommunen att lägga ner skolan.

Renoveringsbehovet bedöms vara för stort. Det blir starten för den fristående skolan Nya Munken, som startar 1992. Redan långt tidigare under tiden som Munkhagsskolan så kallades skolan av elever, lärare och föräldrar bara för ”Munken”. När den fristående skolan skull ges ett namn var det inte så långt till Nya Munken. Idag säger de flesta återigen bara Munken när de talar om skolan. Vi vill vara tydliga med att namnet har sitt ursprung i platsen och inte någon koppling till religion eller ett runt amerikanskt bakverk. Vi står fria från politik och religion. Bilden är tagen i början av 60-talet på den inre skolgården, en plats där eleverna gärna hänger även idag.

Får man ha mobiltelefon på Nya Munken?

Nya Munken är en högstadieskola. Vår uppgift är att förbereda våra elever inför gymnasiet och framtida yrkesliv. Vi har jobbat hårt med att digitalisera vår verksamhet och för oss är digitala hjälpmedel viktiga i vår dagliga verksamhet. Där har även mobiltelefonen en roll. Vi har därför valt att inte förbjuda telefoner i verksamheten. I alla klassrum finns ett ”mobildagis” i form av en låda. Några lärare samlar in telefonerna i början av lektionen, andra låter eleverna använda telefonen som ett hjälpmedel, där det passar in. Vi är medvetna om att det digitala livet för ungdomar inte bara innehåller positiva aspekter och  jobbar med att skapa ett sunt förhållningssätt  till tekniken. Vi jobbar med relationer och attityder bland våra elever och eftersom deras liv levs till stor del även digitalt, blir det nödvändigt för oss att ta hänsyn till det. Så ja, man får ha mobiltelefon på Nya Munken, men det är läraren som bestämmer när och hur.

Hur stor andel av era lärare är behöriga att undervisa i sina ämnen?

För att sätta betyg är lärarlegitimation ett krav sedan ett antal år tillbaka. Nya Munken är inget undantag. Samtidigt råder brist på utbildade pedagoger och pensionsavgångarna är stora vilket gör att konkurrensen om det bästa lärarna är hård. Vi har en hög andel legitimerade pedagoger och en lärare som saknar lärarlegitimation kan inte vara fast anställd på Nya Munken. Vi ska samtidigt hantera föräldraledigheter, tjänstledighet, sjukskrivningar, pensionsavgångar m.m. som gör att vi i enstaka tillfällen inte kan hitta en lärare som uppfyller legitimationskraven. Vi ställer dock alltid höga krav på kompetens, goda ämneskunskaper och relevant erfarenhet. Det kan t ex vara att anställa en erfaren musiker som musiklärare eller en nyutbildad lärare som har någon del kvar innan hen kan ta ut sin legitimation. En lärare som saknar legitimation har alltid stöd av en legitimerad kollega, så som regler och lagar kräver. Det finns statistik på andelen behöriga pedagoger i varje skolverksamhet hos Skolverket. Du hittar våra siffror här:

Hur gör man för att söka till Nya Munken?

Ansökan görs via Linköpings kommuns hemsida www.linkoping.se.

Information skickas hem från kommunen i december 2020. Inloggning på hemsidan där du väljer högstadieskola sker med e-legitimation. Saknar du e-legitimation kan du få hjälp av kommunens medborgarkontor.

Webbtjänsten ”Önskemål om skola” är öppen mellan 11 januari och 22 januari. Skolplaceringen finns tillgänglig på webben från mitten av mars.

Har du specifika frågor om ansökan eller om Nya Munken är du välkommen att höra av dig direkt till oss. Ring eller maila Marie Rittmalm, 013- 329 22 55, marie.rittmalm@nyamunken.se

Hur många elever går det på Nya Munken?

Nya Munken har åtta parallella klasser i varje årskull med 24 elever per klass. På Nya Munken finns ca 80 medarbetare och ca 570 elever. Vi har en hög andel legitimerade pedagoger. Utöver våra lärare har vi exempelvis skolsköterskor, kurator, kockar, specialpedagog, skolledning och annan servicepersonal.

Vad betyder det att Nya Munken är en fristående skola?

Att Nya Munken är fristående betyder att skolan är helt fristående från kommunen och från politiska och religiösa organisationer. Nya Munken var när skolan öppnade 1993 en av landets första friskolor.

Nya Munken ägs till största delen av en ägarstiftelse som har som enda syfte att driva utbildning av hög kvalitet. Skolan drivs som ett aktiebolag (Nya Munken AB). Bolaget är icke vinstutdelande, vilket innebär att allt eventuellt överskott återinvesteras i skolverksamheten. Våra räkenskaper är offentlig handling och du hittar dem bland annat på allabolag.se.

Har Nya Munken någon profilutbildning?

Nya Munken har valt att inte satsa resurser på olika typer av profilutbildningar. Vi har istället valt att sätta utvecklingsresurser på att ge alla elever bättre möjligheter att utvecklas. Vi har under läsåret 2018/19 tre övergripande utvecklingsområden:

  • Språkutveckling i alla ämnen, för att stärka elevernas språkliga kompetens
  • Matematik och naturvetenskap
  • Digitalisering

Språkutveckling är ett projekt som pågått under flera år. Du kan läsa mer om vad andra skrivit om vårt projekt:

Corren
Skolvärlden

Vem är ansvarig för att utbildningen har hög kvalité och att skolan följer lagar och regler?

Nya Munkens styrelse är ansvarig för att skolverksamheten lever upp till alla regler och krav som ställs på skolverksamhet i skollagen, läroplanen och övriga styrdokument. Skolan står precis som alla andra skolor under tillsyn av Skolinspektionen. Tillsynen utövas genom tillsynsbesök vid skolan. Den senaste tillsynen gjordes våren 2017, utan anmärkning och protokollet finns på Skolverkets hemsida.

Hur är studieresultaten hos elever på Nya Munken?

[Uppdaterat med ny statistik för läsåret 19/20. Föregående läsårs siffror inom parantes]

Våra elever når goda studieresultat. Nya Munkens avgångselever 185 st (179) hade under förra läsåret:

  • Högt genomsnittligt meritvärde, 245 poäng (254) kommunens genomsnittspoäng har inte publicerats, 2019 var det genomsnittliga värdet 230 poäng.
  • En sjättedel av avgångseleverna nådde över 300 meritpoäng, vilket är mycket högt
  • 87% (94) av avgångseleverna som hade godkända betyg i alla ämnen (betyg E eller högre)
  • 94% (96) av eleverna som hade behörighet till gymnasiet och alla som ville erbjöds en gymnasieplats

Fram till 2019 var alla skolor ålagda att rapporterar sina resultat varje år till Skolverket som samlar dem i sin databas, Siris, där kan du själv hitta mer statistik. Under 2020 kom ett domstolsbeslut och Skolverket hävdar att det statistik om elever och betyg inte är offentlig handling utan ska omfattas av affärssekretess. Vi på Nya Munken tycker detta är fel och kommer att fortsätta publicera statistiken på våra hemsidor, så att den är tillgänglig för den som är intresserade av våra resultat.

Hur väl förberedd blir man för gymnasiet?

Precis som alla skolor så följer vi läroplanen som heter LGR11. Där framgår tydligt vilka kunskapsmål som gäller för högstadiet. Våra pedagoger är legitimerade och har en stor samlad erfarenhet av att undervisa. Den som behöver lite extra hjälp eller anpassning ska alltid få det. Vi har resurser för olika behov från anpassade läromedel till specialpedagog. Sammantaget ger det goda förutsättningar för att ge alla elever förutsättningar för att skaffa sig goda förkunskaper inför fortsatt utbildning.

Under våren 2018 genomförde Nya Munken en intervjuundersökning där skolledningspersonal och ämneslärare tillfrågades om hur grundkunskaperna hos elever från Nya Munken stod sig jämfört med genomsnittet.

Svaret blev att Nya Munkens elever har betydligt bättre grundkunskaper än genomsnittet av högstadieeleverna som börjar gymnasiet (Pejling genomförd av Identx 2018).

Får man busskort om man bor långt från skolan?

Nya Munken har samma regler som kommunen. Då gäller:

För att en elev i Linköpings kommun ska vara berättigad till skolskjuts eller elevresor ska väglängden från hemadressen till skolan vara 4km (årskurs 7-9). Med väglängd menas den kortaste användbara väg som eleven kan gå eller cykla från hemadressen till skolan enligt kommunlantmäteriets mätning. Se vidare på kommunens hemsida.

Vi hjälper våra elever som har längre resväg än 4 km att söka busskort. Vid frågor, kontakta oss så hjälper vi dig.

Hur jobbar ni med digitala läromedel?

Vi har satsat mycket de senaste åren på att utbilda alla våra medarbetare, uppdatera våra system och utrusta lärare och elever med utrustning och programvara för att kunna utnyttja alla möjligheter som digitaliseringen i skolan ger. Från och med höstterminen 2018 har alla elever tillgång till en personlig Chromebook och vi arbetar i Google Suites for Education (GSE). Till det kommer olika digitala läromedel som besluta av ämneslärarna.

Hur är skolmaten på Nya Munken?

Vi har valt att laga all mat på plats i vårt eget kök och har egna kockar. Vi får mycket positiva kommentarer om maten och restaurangen har också externa gäster som äter hos oss dagligen. Flera av våra pedagoger gör arbetspass i matsalen och många medarbetare äter lunch tillsammans med eleverna. Vi satsar på god, vällagad och varierad kost. Specialkost lagas efter överenskommelse.

Hur jobbar ni för att alla ska känna sig trygga i skolan?

Alla har rätt att känna sig välkomna och trygga i skolan. För att det ska fungera i praktiken krävs både förebyggande och löpande insatser på olika sätt av alla medarbetare. Vi har uppdaterade och levande styrdokument och genomför utbildning vid behov. I vårt dagliga arbete agerar vi förebyggande och agerar när vi uppfattar kränkningar eller andra situationer. Alla kränkningar rapporteras, utreds och åtgärder genomförs. Allt dokumenteras och rapporteras till styrelsen systematiskt. Skolan har också ett trygghetsteam där skolledning, medarbetare, resursteam och elevhälsan finns representerade. Teamet har resurser att agera och följa upp. Vi följer upp trygghet och lugn genom elevenkäter och medarbetarundersökningar. Vi upplever överlag Nya Munken som en lugn och trygg skola. Du är alltid välkommen att besöka oss och känna efter själv.

Ställ din fråga

Här kan du ställa öppna frågor till oss på Nya Munken, frågorna besvaras av medarbetare, elever och skolledning på Nya Munken. Räkna med att det kan ta någon dag att få ett svar, vid brådskande eller personliga frågor ring eller maila till oss. Vi värnar om din integritet och följer gällande dataskyddslagstiftning. Vi kommer inte att publicera personuppgifter i svaren. När du ställer en fråga genom detta formulär samtycker du samtidigt till att frågan och svaret publiceras i våra digitala medier. Välkommen med dina frågor!